Atbildība

 • Par vides piesārņošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 70 eiro līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai — no 350 eiro līdz 2900 eiro.​​
 • Par C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu bez paziņošanas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 50 eiro līdz 200 eiro, bet juridiskajai personai — no 70 eiro līdz 350 eiro.
 • Par C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu, neievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 30 eiro līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai — no 70 eiro līdz 1400 eiro.
 • Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam — fiziskajai personai — no 70 eiro līdz 1000 eiro, bet juridiskajai personai — no 250 eiro 2800 eiro.
 • Par atkritumu uzskaites noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no 250 eiro līdz 1250 eiro.
 • Par normatīvajos aktos noteikta speciālā marķējuma, kurā norādīta prasība savākt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem, nelietošanu elektriskajām vai elektroniskajām iekārtām vai speciālā marķējuma, kurā norādīta prasība savākt bateriju un akumulatoru atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem, nelietošanu baterijām un akumulatoriem piemēro naudas sodu juridiskajai personai no 250 eiro līdz 1750 eiro.
 • Par normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 30 eiro līdz 430 eiro, bet juridiskajai personai — no 350 eiro līdz 1400 eiro.
 • Par darbību veikšanu ar ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošiem produktiem, iekārtām vai sistēmām bez atbilstošiem sertifikātiem vai licencēm piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai — līdz 700 eiro.
– JĀŅEM VĒRĀ –
 • Administratīvie sodi tiek piemēroti katram administratīvajam pārkāpumam atsevišķi. Ja tiek pārkāpti vairāki, tad administratīvo sodu piemēro par katru pārkāpumu (sodi summējas).
 • Ja uzņēmums labprātīgi neveic pārkāpumu novēršanu, Valsts vides dienests kā izpildiestāde ir tiesīgs piemērot piespiedu izpildes procedūru, izvēloties par piespiedu izpildes līdzekli piespiedu naudu. Piespiedu naudas apmērs ir no 50 EUR un var sasniegt 10 000 euro. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz uzņēmums izpilda Valsts vides dienesta uzdotās rīcības.
 • Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
 • Par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
 • Par rūpniecības, lauksaimniecības, komunālās saimniecības vai citu objektu ekspluatāciju, ja tajos nav ierīkotas nepieciešamās attīrīšanas, kaitīgu vielu un putekļu uztveršanas būves un ietaises vai arī tās atrodas tādā stāvoklī, ka nav derīgas ekspluatācijai, un ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, – soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Valsts vides dienests var apturēt autoservisa darbību, ja nav iesniegts iesniegums par C kategorijas darbības veikšanu. Savukārt, iekārtas darbību aptur, arī tad, ja nepieciešamais iesniegums par C kategorijas darbību ir iesniegts, bet:

 • operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
 • darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.