Šis e-buklets uz Jums attiecas, ja savā transportlīdzekļu remontdarbnīcā (autoservisā) veicat kādu no zemāk minētajām darbībām

1. JAUNA AUTOSERVISA IZVEIDE

Ja plānojat atvērt autoservisu vai autotransporta mazgāšanas vietu, pirms darbības uzsākšanas jāsaņem tehniskie noteikumi kādā no Valsts vides dienesta reģionālajām vides pārvaldēm, atbilstoši paredzētās darbības atrašanās vietai (Lielrīgas, Vidzemes, Zemgales, Daugavpils, Rēzeknes, Kurzemes).

Tāpat jāpārbauda vai šī darbība atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam (informācija par to pieejama katras pašvaldības mājas lapā).

Lai saņemtu tehniskos noteikumus

 • darbības norises vietas adrese, nekustamā īpašuma kadastra numurs un darbības norises vietas kadastra apzīmējums;
 • servisā paredzētās darbības (piem.: motora diagnostika, krāsošana, bremžu sistēmu remonts, krāsošana u.tml.) un to apjoms (piem.: apkalpoto automašīnu skaits gadā/mēnesī);
 • galvenās izejvielas un to patēriņš gadā, norādot visas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus (piem. krāsas, eļļas, smēreļļas, u.c.);
 • ūdens ieguves avots (esošais, plānotais), pieslēguma vieta, plānotais ūdens daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī un gadā) un ūdensapgādes risinājums;
 • plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, gadā), notekūdeņu attīrīšanas risinājumi, notekūdeņu izplūdes vieta;
 • siltumapgādes risinājumi, nepieciešamā maksimālā jauda, kurināmā veids un daudzums;
 • radītie atkritumi, to veidi, daudzums un apsaimniekošana;
 • būves tips (pēc galvenā lietošanas veida), apbūves laukums, būvapjoms un būvniecības veids.
 • zemes robežu plāna kopija, kurā attēlota paredzētās darbības vieta;
 • īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (kopija).

Dokumentu iesniegšanas veidi,
izvēloties vienu no trim

Elektroniski. Reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā “TULPE” un aizpildot tiešsaistē attiecīgā parauga iesniegumu. Identifikācijai var izmantot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

Rakstiski. Tajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts veikt saimniecisko darbību.

Ja tiek veikta būvniecība, reģistrējoties Būvniecības informācijas sistēmā BIS.gov.lv.

Valsts vides dienests:

 • 7 dienu laikā var pieprasīt papildus informāciju par paredzēto darbību, ja iesniegumā nav iekļauta pietiekama informācija
 • 30 dienās – izsniedz tehniskos noteikumus
 • Sniedz konsultācijas tehnisko noteikumu iesnieguma sagatavošanā
 • Pieteikties konsultācijām šeit, apmeklētāju pieņemšanas laiki šeit

2. C KATEGORIJAS REĢISTRĀCIJA

C kategorijas reģistrācija jāveic autotransportlīdzekļu remontdarbnīcām (autoservisiem), kurās tiek veikta kāda no šīm darbībām:
 • motora diagnostika, apkope un remonts
 • barošanas sistēmu (benzīna–karburatora, iesmidzes, dīzeļa, gāzes) apkope un remonts
 • elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšana, diagnostika un remonts
 • transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts
 • balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts
 • bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts
 • riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts
 • virsbūves diagnostika, ģeometrijas atjaunošana un remonts
 • virsbūves antikorozijas apstrāde
 • sagatavošana krāsošanai un krāsošana
 • eļļu un aukstumaģentu nomaiņa
 • automazgāšana un virsbūves apkope (tai skaitā transportlīdzekļa salona ķīmiskā tīrīšana)
 • servisa adrese, kadastra numurs un ģeogrāfiskās koordinātes
 • nekustamā īpašuma lietošanas tiesiskais pamatojums
 • servisā veikto darbību apraksts (piemēram, motora un virsbūves diagnostika, riepu maiņa, krāsošana, auto mazgāšana u.c.)
 • informācija par radītiem atkritumiem un izlietoto iepakojumu, kā arī apsaimniekošanu
 • informācija par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts vai plānots noslēgt līgumu, par darbības rezultātā radīto atkritumu apsaimniekošanu
 • ūdens ieguves avots, tā patēriņa daudzums (m3/diennaktī, m3/gadā)
 • notekūdeņu rašanās veids, to apjoms, kā arī informācija par attīrīšanas iekārtām
 • notekūdeņu novadīšanas risinājumi un vieta (ja notekūdeņi tiek novadīti vidē)
 • izmantotās ķīmiskās vielas (daudzums gadā, uzglabāšanas vieta, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms)
 • gaisa piesārņojuma emisiju avoti (piemēram, sadedzināšanas iekārtas, krāsošanas kameras)
 • informācija par apkures sistēmu (sadedzināšanas iekārtām), kurināmā veidu un daudzumu

Uzņēmuma rīcībā jābūt arī šādiem dokumentiem, kas attiecināmi uz tā darbību:

 • nekustamā īpašuma lietošanas tiesiskais pamatojums
 • akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā
 • iekšējie rīkojumi/instrukcijas u.c., kas pamato darba drošību, ugunsdrošību, vides aizsardzību
 • noslēgtie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem, ūdens apgādi, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu u.c.)

Dokumentu iesniegšana

Iesnieguma veidlapu jāaizpilda elektroniski, datorrakstā un jāpievieno e-pakalpojumā, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā “TULPE”. Identifikācijai var izmantot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

Valsts vides dienests:

 • 10 darba dienu laikā izvērtē iesniegumu un, ja nepieciešams, pieprasa papildus informāciju
 • Dienests 14 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas reģistrē C kategorijas piesārņojošo darbību
 • Informāciju par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju Valsts vides dienests ievieto savā tīmekļvietnē un informē pašvaldību
 • Pieteikties konsultācijai iespējams šeit apmeklētāju pieņemšanas laiki šeit

Uzmanību

Uzņēmuma darbībai nepieciešama B kategorijas atļauja, ja bez servisa darbības tas veic darbību, kurai vajadzīga attiecīgā atļauja, piemēram:

 • ja veic nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādi
 • ja ir katlu māja, kur sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 5 megavatiem (gāzveida kurināmais, biomasa, kūdra) vai lielāka par 0.5 megavatiem (šķidrais kurināmais)

Informāciju par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanu var saņemt Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē

ert.png

3. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS AUTOSERVISIEM

 • Autoservisa darbības vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde (piemēram, automašīnu stāvlaukums, bīstamo atkritumu noliktava u.c.), jāizveido tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī. Tāpēc autoserviss jānodrošina ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu ar virszemes noteci uz savākšanas vietām. Notekūdeņus no šīm vietām jāattīra ar filtriem, kas uztver naftas produktus un suspendētās vielas.
 • Putekļu emisijas izplūdes punktam jāatrodas ne zemāk kā 2 m virs autoservisa uzņēmuma ēkas jumta kores un ne zemāk par augstākās 50 m attālumā esošas ēkas jumta kori, ja cilvēki ēkā uzturas ilgāk par astoņām stundām dienā.
  ! Putekļu emisijas rodas, ja autoservisā tiek veikti metināšanas, griešanas, slīpēšanas un tml. darbi.
 • Ja autoservisa uzņēmums atrodas tuvāk par 100 m no dzīvojamām ēkām vai atpūtas zonām, telpās, kurās veic mehānisko transportlīdzekļu virsbūves remontu, krāsošanu, apkopi, mazgāšanu un žāvēšanu, vārtiem, durvīm un logiem vienmēr jābūt aizvērtiem.
 • Novietnē, kurā uzglabā riepas, jānodrošina preventīvie pasākumi ugunsgrēku novēršanai, kā arī nedrīkst veidot bīstamu riepu uzkrājumu.
 • Riepu uzglabāšanā ievēro materiālu degtspējas īpašības – riepas neuzglabā blakus eļļām, bīstamajiem atkritumiem, papīram un viegli uzliesmojošiem priekšmetiem/vielām.
 • Telpas grīdas segumam jābūt tādam, lai netiktu piesārņota grunts un būtu viegli savākt naftas produktu noplūdes, ja tādas radušās. Galvenais, lai tie neiekļūtu sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmā.
 • Visās vietās, kur iespējama naftas produktu izlijumi vai noplūde jāatrodas absorbentu krājumiem.
 • Radīto notekūdeņu savākšana un pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem jānodrošina, ja tas ir tehniski iespējams.
 • Bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai izturīgā un drošā iepakojumā.
 • Aizliegts bīstamos atkritumus sajaukt vai atšķaidīt ar citām ķīmiskām vielām vai ķīmiskiem produktiem.
 • Aizliegts sajaukt naftas produktu atkritumus, kuriem ir atšķirīgas īpašības.
 • Šķidros bīstamos atkritumus
  (degvielu, motoreļļu, pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulisko eļļu, dzesēšanas šķidrumus, antifrīzu, bremžu eļļas, akumulatoru skābes, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumi u.c.) savāc atsevišķi, slēgtos konteineros.
 • Izlietotās smēreļļas savāc atsevišķi, slēgtā konteinerā.
 • Nolietotos eļļas filtrus (nebojātus vai bojātus), kā arī citas eļļu saturošas transportlīdzekļu detaļas un sastāvdaļas uzglabā zem jumta uz eļļu necaurlaidīga seguma.
 • Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabā neapgāztus uz paliktņiem zem jumta vai slēgtos konteineros.
 • Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabā speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.
 • Bīstamo atkritumu apsaimniekotājs uz bīstamo atkritumu iepakojuma (konteinera/mucas) izvieto etiķetes. Etiķešu paraugs pieejams šeit.
  – etiķetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datum un iepakotāju,
  – brīdinājuma zīmēm jābūt atbilstošām normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu marķēšanu un iepakošanu.
 • Bīstamo atkritumu radītājs touzglabāšanas laikā nodrošina iepakojuma apsekošanu vismaz reizi mēnesī.
 • Elektriskos un elektroniskos atkritumus savāc un nodod atsevišķi
 • Izlietoto iepakojumu savāc atsevišķi un nodod atbilstoši tā bīstamībai.
 • Nolietotas riepas nodod uzņēmumam, kuram ir riepu pārstrādei vai reģenerācijai nepieciešamā atļauja (B kategorijas atļauja vai Atkritumu apsaimniekošanas atļauja).

 


Autoserviss, kurš veic videi kaitīgo preču (riepu, eļļas filtru, smēreļļu, svina akumulatoru) ievešanu Latvijā realizācijai:

 

Maksā dabas resursu nodokli par videi kaitīgā precēm un katru ceturksni atskaitās Valsts ieņēmumu dienestam, vai arī slēdz līgumu ar ražotāju atbildības sistēmu un saņem atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa nomaksas. Ražotāju atbildības sistēma nodrošina:
– autoservisa realizēto riepu atpakaļ savākšanu gan no iedzīvotājiem, gan autoservisiem, kad tās ir kļuvušas par atkritumiem;
– atskaišu iesniegšanu Valsts vides dienestā.

Ar aktuālo ražotāju atbildības sistēmas sarakstu iespējams iepazīties Valsts vides dienesta mājaslapā.

 


Ja nolietotās riepas pārstrādei nogādā pats uzņēmums (autoserviss),
nepieciešama Atkritumu pārvadāšanas atļauja.

 

Autoserviss, kurš sniedz automašīnu riepu nomaiņas pakalpojumu:

– var brīvprātīgi slēgt līgumu ar Apsaimniekošanas sistēmām, kuras ieguvušas atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm;
– nodrošina riepu nodošanu uzņēmumam, kuram ir riepu pārstrādei vai reģenerācijai nepieciešamā atļauja (B kategorijas atļauja vai Atkritumu apsaimniekošanas atļauja).

 • Atsevišķi savāktie atkritumi jānodod pārstrādei vai noglabāšanai uzņēmumiem, kuriem ir atbilstoša atļauja. Atkritumu radītājam – autoservisam – ir jābūt noslēgtam līgumam par riepu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar uzņēmumiem, kuriem ir atbilstoša:
  – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja;
  – atkritumu apsaimniekošanas atļauja.

Autoservisam kā bīstamo atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir tiesības nogādāt bīstamos atkritumus vai ražošanas atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas vietās.

 


Pārliecinieties vai atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības rīkoties ar atkritumiem
un uzņēmumam izsniegtajās atļaujās ir iekļauti konkrēti atkritumi (nosaukums, klases kods):

 

A un B kategorijas piesārņojošas darbības:
Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas:

 • Veicot bīstamo atkritumu nodošanu atbilstošam apsaimniekotājam, jābūt pārliecinātiem, ka elektroniski tiek aizpildīta atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartes–pavadzīmes veidlapa, kas jāuzglabā 5 gadus.
 • Autoservisam jābūt noslēgtam līgumam par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (atbilstoši vietējās pašvaldības nosacījumiem).

Gaisa piesārņojumu rada autoservisu apkures iekārtu darbība, kā arī virsmu krāsošanas un metināšanas darbi.

 • Virsbūves apstrādi – ģeometrijas atjaunošanu, griešanu, metināšanu, slīpēšanu jāveic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīra gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām.
  Tās izmanto tikai tīra gaisa pievadei un putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas vai slīpēšanas darba vietām.
 • Krāsošanas kameras jāierīko un jāekspluatē atbilstoši iekārtas pasei un ražotāja instrukcijām, nodrošinot atbilstošas žāvēšanas temperatūras.
  Krāsošanu, lakošanu un pretkorozijas apstrādi jāveic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīra gaisa pievades un piesārņota gaisa nosūkšanas iekārtām, kuras neizmanto putekļu un gāzu aizvadīšanai no griešanas, metināšanas un slīpēšanas darba vietām.
  Krāsojot vai lakojot, nosūkto gaisu jāattīra ar sauso filtru, lai novērstu krāsu daļiņu emisiju.
  Krāsošanas kameras aprīkojums un filtri nodrošina ne mazāk par 85 % izplūstošā gaisa nepārtrauktu attīrīšanu no cietajām daļiņām (PM).
  Tāpat pēc iespējas būtu jāizmanto uz ūdens bāzes ražotas krāsas un šķaidītājus, kā arī jau krāsošanai gatavas krāsas, kas ievērojami samazina GOS (gaistošie organiskie savienojumi) emisijas apjomus.
  – Ja, veicot pretkorozijas apstrādi, nelieto līdzekļus, kuru pamatsastāvdaļa ir ūdens, atsūktais gaiss jāattīra no eļļas aerosola.
  – Ja nelieto speciālas bremžu mazgāšanas iekārtas, visās darba vietās, kur nomaina azbestu saturošas bremžu uzlikas vai veic citas ar bremžu apkopi un remontu saistītas operācijas, jābūt nosūkšanas iekārtām ar filtru (filtraefektivitāte — ne zemāka par 99,9 %).
 • Gaisa attīrīšanas filtriem jānodrošina atbilstoša efektivitāte un apkope. Filtri pēc to darbības izbeigšanās jāapsaimnieko kā atkritumi (atbilstoši ražotāja norādēm).
 • Apkures iekārta jāekspluatē atbilstoši ražotāja instrukcijām, nepieļaujot zalvjveida izmetes un alternatīvus kurināmā risinājumus.

Autoservisos esošajās automazgātavās, krāsošanas vietās un darba zonās rodas ražošanas notekūdeņi, kas satur dažādus mazgāšanas līdzekļus, virsmaktīvās vielas, naftas produktus un suspendētās vielas, smiltis.

 • Ja ražošanas un sadzīves notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad jārīkojas atbilstoši nosacījumiem, kādi ir paredzēti līgumā ar ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju. Savukārt, ja pakalpojuma līgumā ir noteikti notekūdeņu kvalitātes kritēriji, tiem pirms novadīšanas centrālajā kanalizācijas sistēmā jāveic iepriekšējā attīrīšana, nodrošinot tādu piesārņojošo vielu koncentrāciju, kādas līgumā noteicis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.
 • Ja ražošanas notekūdeņus novada decentralizētajā kanalizācijas sistēmā (piemēram, uzkrāj krājrezervuāros) īpašnieka pienākums ir rīkoties atbilstoši pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem par decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanu.
 • Ja autoservisa uzņēmums atrodas vietā, kur nav ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, jārīkojas saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu un jānodrošina, lai notekūdeņu apsaimniekošanā tiek ievērotas vides aizsardzības prasības:
  – radītos ražošanas notekūdeņus vispirms jāattīra ar suspendēto vielu un naftas produktu uztvērējiem;
  – pirms notekūdeņu novadīšanas vidē vai lietus kanalizācijas sistēmā, tie jāattīra rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
  – ja auto mazgāšanai tiek izmantotas virsmas aktīvās vielas, fosforu saturošas vielas vai maisījumi, pirms notekūdeņu novadīšanas vidē vai lietus kanalizācijas sistēmā tie jāattīra tādās rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas nodrošina attiecīgi vismaz virsmas aktīvo vielu vai fosfora atdalīšanu.
Neattīrītu ražošanas notekūdeņu novadīšana virszemes ūdeņos vai vidē,
kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.
 • Trokšņa emisijas no autoservisa uzņēmumu darbības vietām nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības.
 • Pamatotu sūdzību gadījumos nepieciešams veikt trokšņu samazināšanas pasākumus.

Autoservisu saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazeme ūdeņu kvalitātes rādītāji.

 • Bīstamie atkritumi jāuzglabā tā, lai netiktu piesārņota augsne:
  – jāuzglabā konteineros;
  – uz cieta seguma;
  – zem nojumes.
 • Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
 • Veicot darbības ar ķīmiskām vielām vai to maisījumiem, jāseko līdzi:
  – ķīmisko vielu iedarbības raksturojumam;
  – drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasībām;
  – informācijai par atkritumu apsaimniekošanu.
 • Drošības datu lapas jāglabā personālam pieejamā vietā.
 • Ķīmiskās vielas un maisījumi jāuzglabā iepakojumā uz kura ir etiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu.
 • Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tām, pietiekamā daudzumā jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
 • Jāizvairās no darbībām ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, kas klasificēti kā bīstami, ja ir pieejami to aizvietotāji, kas ir mazāk bīstami.
 • Personai, kas veic aukstuma/kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas ar tām saistītas darbības, nepieciešams sertifikāts saskaņā ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.”
  Sertifikāciju veic Valsts vides dienests un informācija par sertificētām personām darbībām ar aukstuma aģentiem pieejama šeit.
 • Juridiskai personai, kas veic aukstuma/kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas ar tām saistītas darbības, nepieciešama speciāla atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (izsniedz Valsts vides dienests).
  Informācija par uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši atļaujas (licences) darbībām ar aukstuma aģentiem pieejama šeit.

Ja ir pieslēgums centralizētai siltumapgādei, autoservisa īpašniekam jārīkojas atbilstoši līguma nosacījumiem, kas slēgts ar pakalpojumu sniedzēju.

Savukārt, ja autoservisam ir sava katlu māja, jāievēro sekojošie noteikumi:

 • Ja apkures katla (sadedzināšanas iekārtas) nominālā ievadītā siltuma jauda ir no 0,2 līdz 5 megavatiem (kurināmais – koksne, kūdra, gāze) vai 0,2 līdz 0,5 megavatiem (izmanto šķidro kurināmo), autoservisam obligāti jāveic C kategorijas darbības reģistrācija papildus jāsniedz informācija par apkures iekārtu (-ām), tostarp jāveic piesārņojošo vielu emisiju aprēķins un jānovērtē katlumājas ietekme uz gaisa kvalitāti (modelēšana)​.
 • Ja siltumapgādei tiek izmantots mazākas jaudas katls, tad C kategorijas darbība nav jāreģistrē un īpašas prasības autoservisam netiek izvirzītas.
 • Nav pieļaujama jebkādu uzņēmuma darbības rezultātā radīto atkritumu dedzināšana apkures katlā.
 • Kurināmais jāuzglabā tā, lai netiktu pieļauts gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojums.

Ja autoserviss izmanto ūdeni no centralizēta ūdensapgādes avota, tam jārīkojas atbilstoši līguma, kas slēgts ar pakalpojumu sniedzēju, nosacījumiem.

Ja ir savs dziļurbums, tad:

 • Jāiekārto un jāuztur atbilstoša aizsargjosla: 10m stingrā režīma aizsargjosla ap ūdensapgādes urbumu.
 • Jāveic ūdens uzskaite.

4. NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN ATSKAIŠU FORMAS

Uzskaites žurnāls

Katram autoservisam jāveic izmantoto resursu, radītā piesārņojuma un atkritumu uzskaite. Uzskaites veikšanai ir jāievieš “Uzskaites žurnāls”, kas var būt elektroniskā formātā, bet tam jānodrošina arī papīra formāts gadījumos, ja autoservisa atbildīgai personai jāapliecina informācijas patiesums ar parakstu.

Gada beigās Uzskaites žurnālu ir jāizdrukā un jāparaksta attiecīgā autoservisa atbildīgajai personai. Tas jāglabā atbilstoši uzņēmuma lietvedības nosacījumiem.

 • Nepieciešama visu servisā radīto atkritumu uzskaite.
 • Bīstamo atkritumu uzskaiti veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu pārvadājumu uzskaiti, ko nosaka MK 2018. gada 7. augusta noteikumi Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība.” Jānodrošina arī atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartes–pavadzīmes (BAR karte) uzskaite (skat. Excel).
 • Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs klasificē bīstamos atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus (biežāk lietotie – skat. Excel).
 • Sadzīves atkritumus uzskaita atbilstoši saņemtajām pavadzīmēm no sadzīves atkritumu apsaimniekotāja.
 • Nolietotās riepas uzskaita atbilstoši darbības organizācijai (riepu maiņa, uzglabāšana, “riepu servisi”) un bilances principiem.

Skat. Excel tabulu

 • Izlietotās eļļas un hidrauliskos šķidrumus.
 • Ķīmisko vielu patēriņu.
 • Gaisa filtru pārbaužu un nomaiņas datumus.

Skat. Excel tabulu

 • Kurināmā patēriņš;
 • Gaisa piesārņojuma emisijas

Skat. Excel tabulu

 • Notekūdeņu monitoringa rezultāti (testēšanas pārskati).
 • Notekūdeņu patēriņš.

Skat. Excel tabulu

Atskaites

Statistikas pārskati

 • Autoservisiem, kuri reģistrējuši C kategorijas piesārņojošu darbību, katru gadu līdz 1.martam jāiesniedz vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskats:
 • “Veidlapa Nr. 2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”,  ja C kategorijas reģistrācija attiecināma  uz servisā esošo katlu māju.
 • “Veidlapa Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, ja C kategorijas reģistrācija attiecināma  uz servisā esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (jauda lielāka par 5 m3/dnn, notekūdeņus novada vidē).

Pārskatu iesniedz tiešaistes režīmā VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vietnē – šeit.
Reģistrācija sistēmā, kā arī sistēmas izmantošana atkritumu, gaisa un ūdens pārskatu iesniegšanai ir bezmaksas pakalpojums.

Dabas resursu nodokļa aprēķins un nomaksa

Dabas resursu nodoklis (DRN) ir jāmaksā, ja uzņēmums vidē emitē piesārņojumu – veic automašīnu krāsošanu, slīpēšanu vai metināšanu.

 • Ja nav iespējams aprēķināt piesārņojošo vielu apjomu, nomaksājamā nodokļa apmērs no 2023.gada ir 250 EUR gadā.
 • Ja ir iespējams aprēķināt vidē emitēto piesārņojumu (piem. – katlu mājas emisijas), nodokli maksā atbilstoši faktiski radītajam piesārņojuma apjomam.
 • Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē pieejams Dabas resursu nodokļa kalkulators (izvēloties DRN objektu “Nodokļa likme par gaisa piesārņošanu)
 • DRN aprēķins jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz katra gada 20. janvārim par iepriekšējo kalendāro gadu.